IOCV Simulation: Mô phỏng ứng dụng IoT
 1. Trang chủ
 2. 2017
 3. 2018
 4. Hỏi - Đáp

 
 

Vấn đề mô phỏng cho IOCV

Một số vấn đề mô phỏng giả lập đặt ra cho IoT Open Community do nhóm Mô phỏng chuẩn bị. Đầu mối của nhóm Mô phỏng là Viện Tin học Doanh nghiệp. Góp ý và phản biện, vui lòng gửi đến contact@itb.com.vn hoặc levanloi@itb.com.vn

 

Vì sao lại có Mô phỏng?

Đối với các vấn đề mới, khi cộng đồng chưa có nhiều trải nghiệm, thường người ta làm các thí nghiệm (như trong vật lý, sinh học, y học) hoặc làm các mô phỏng cho các vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực. Ứng dụng IoT liên quan đến lĩnh vực CNTT và một số lĩnh vực khác như nông nghiệp, môi trường, … Chính vì lý do này nên cộng đồng IOCV chọn đưa các bài toán mô phỏng để làm “thí nghiệm” cho các ứng dụng IoT tiềm năng.

 

Mô phỏng nằm ở đâu trong hệ sinh thái IOCV?

Trong hệ sinh thái của IoT Open Community, nhóm Mô phỏng có nhiệm vụ đặt ra các Mô phỏng giả lập dựa trên yêu cầu của nhóm Kinh doanh và nhóm Thị trường:

 1. Hàng năm, tại hội nghị G9 (hội nghị 9 nhóm), nhóm Thị trường sẽ công bố kết quả nghiên cứu thị trường, trong đó có dự báo cho thị trường các năm tiếp theo. Đây sẽ là đầu vào cho các nhóm khác;
 2. Nhóm Kinh doanh sẽ đưa ra các vấn đề mà doanh nghiệp đang cần cộng đồng nghiên cứu, giải quyết;
 3. Dựa trên kết quả của nhóm Thị trường và nhóm Kinh doanh, nhóm Mô phỏng sẽ đặt ra các hệ thống mô phỏng giả lập cho các nhóm Phần mềm, Phần cứng, Kết nối cho các trường đại học công nghệ và các deadlines cần hoàn thành;
 4. Các trường đại học công nghệ sẽ đăng ký các đề tài từ các hệ thống mô phỏng và đăng ký với các đơn vị Phần mềm, Phần cứng, Kết nối cho các nhóm sinh viên của trường. Hướng dẫn đề tài có thể là giáo viên của trường hoặc từ các thành viên của cộng đồng;
 5. Đến cuối năm, nhóm Mô phỏng sẽ test và báo cáo kết quả tại hội nghị G9 của năm tiếp theo;

 

Tiêu chí của Mô phỏng?

Như được mô tả trong hệ sinh thái IOCV, nhóm Mô phỏng đặt các bài toán giả lập dựa trên yêu cầu của nhóm Kinh doanh và nhóm Thị trường. Tuy nhiên, các vấn đề do nhóm Mô phỏng đặt ra được đơn giản hóa và module hóa sao cho sinh viên các trường đại học có thể giải quyết được vấn đề dựa vào các phần mềm mở, phần cứng mở luôn luôn có sẵn trên mạng Internet.

 

Cấu trúc đề bài Mô phỏng?

Các vấn đề cần mô phỏng được mô tả theo một cấu trúc chung: đặt vấn đề, diễn giải và khuyến cáo nghiên cứu.

 • Đặt vấn đề: Phần này mô tả bài toán một cách ngắn gọn, đặt một tên cho vấn đề (dùng để tham chiếu) và có một hình vẽ minh họa.;
 • Diễn giải: Phần này diễn giải logic của vấn đề, thông thường diễn giải theo hình vẽ minh họa;
 • Khuyến cáo cáo nghiên cứu: Phần này khuyến cáo nên nghiên cứu các vấn đề gì trước khi giải bài toán. Phần này thường gồm 3 phần nhỏ hơn là khuyến cáo nghiên cứu phần mềm, khuyến cáo nghiên cứu phần cứng và khuyến cáo nghiên cứu phần mềm mạng/các chuẩn.
 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam